T.C.
DÜZCE İLİ
 MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
İHALE İLANI
 
DÜZCE GENELİ YOL GÜZERGAHLARINDA ASFALT YOL VE YAMA YAPILMASI İÇİN NAKLİYE DAHİL AGREGA MAL ALIM İŞİ teklif birim fiyatlı olarak 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
1.İdarenin Adı, adresi, telefon numarası:
1.1 İdarenin Adı                                 : Düzce İli Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
1.2 İdarenin adresi                             : Camikebir Mah.İstanbul Cad.F Blok Zemin Kat
  Düzce Valiliği   81100 DÜZCE
1.3 İdarenin telefon numarası            : 0 (380) 523 41 84
      Faks  numarası                             : 0 (380) 524 54 08
      Elektronik Posta Adresi               :hizmetbirligi81@gmail.com
2. İhalenin adı, niteliği, türü ve miktarı:
2.1. İhalenin adı                                             : Düzce Geneli Yol Güzergahlarında Asfalt Yol Ve Yama Yapılması İçin Nakliye Dahil Agrega Mal Alım İşi                                                                     
2.2. İhalenin niteliği, türü ve miktarı : Mal (Agrega Malzemesi Nakliyeli) alım işi(Teklif birim fiyat). Ocak taşından Kankasörle Kırılmış ve elenmiş Toplam 114.200,00 Ton agrega (19-25mm 34.260 Ton, 12-19mm 11.420 Ton, 5-12mm 22.840 Ton, 0-5mm 45.680 Ton)
3. Teslim yeri, İşin yapılacağı yer:
3.1. Teslim yeri                                              : Düzce İl Özel İdaresinin Konuralp Yerleşkesinde bulunan asfalt plent sahasına yapılacak veya İdarenin belirleyeceği Düzce İli Merkez ve İlçe sınırları dahilinde.
 
4. İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi:
4.1. İhale işe başlama tarihi               : Yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 (beş) gün içinde işin teknik sorumlusu tarafından yükleniciye işyeri teslimi yapılır. Yer tesliminden sonra kontrol teşkilatının uygun gördüğü tarihte işe başlayacaktır. Yer teslimi ile işe başlama tarihi arasındaki geçen süre işin süresine eklenecektir. 
4.2. İhale işi bitirme tarihi                             : Sözleşme tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
5.İhalenin yapılacağı usulü, yer, tarihi ve saati         :
5.1.İhale Usulü                                   :28.04.2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliğiİhale Yönetmeliğine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
5.1. İhalenin yapılacağı yer                : Camikebir Mah. İstanbul cad.  No:45 Düzce Valiliği Valilik Toplantı Salonu Kat:2
5.2. İhalenin tarihi ve saati                : 21/03/2017 Salı günü    Saat:11:00
6- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
Madde 6- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri;
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif dosyasında sunmaları gerekir. Aşağıda belirtilen belgeleri teklif dosyasında sunmayanlar ihale dışı bırakılacaktır.
6.1.Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
6.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi; ihale tarihinin içinde bulunduğu son ayda alınmış belgenin aslı veya aslı idarece görülmüştür kaşe ve imzalı  kopyası.
6.2.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu son ayda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslı idarece görülmüştür kaşe ve imzalı kopyası.
6.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu son ayda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslı idarece kaşe ve imzalı kopyası..
6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
6.3.1  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya aslı idarece görülmüştür kaşe imzalı kopyası.
6.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler veya bu hususları gösteren belgeleri ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslı idarece görülmüştür kaşe ve imzalı kopyası.
6.4.  İdari Şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen teklif mektubu ve teklif icmali
6.5. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Düzce İli Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait Düzce Halkbank Şubesinde bulunan 16000128  (İBAN NO: TR 78 0001 2009 3270 0016 0001 28) nolu hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 (otuz) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir
6.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslı idarece görülmüştür. Kaşe ve imzalı kopyası.
6.7. Ortak girişim kabul edilmeyecektir.
6.8. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihi itibari ile 15(onbeş) gün  içerisinde alınmış ilgili SGK Müdürlüğü’nden veya elektronik ortamda alınmış belgenin aslı.
6.9. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihi itibari ile 15(onbeş) gün içersinde ilgili Vergi Dairesinden veya elektronik ortamda alınmış belgenin aslı.
6.9. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. Maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) ve12 maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
6.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin aslı verilecektir. İhale dokümanını satın almayanlar ihaleye giremezler.
6.11. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
6.12. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
6.12.1. 7.2.1.   İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen teknik personeli iş yerinde bulunduracağını taahhüt eden istekli yetkilisi tarafından kaşe ve imzalı belgeyi idareye ibraz edecektir. İhale uhdesinde kalan istekli idare ile sözleşme aşamasına geldiğinde teknik personel taahhütnamesinin noter onaylı belgesini idareye verecektir. İstekli iş ile ilgili teknik şartnamede belirtilen teknik personeli bulundurmakla yükümlüdür
6.12.2. İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için işin süresi boyunca idarenin istediği miktarda malzeme ve araç temini ile nakliye yapmayı taahhüt edecektir. İhale uhdesinde kalan istekli idare ile sözleşme aşamasına geldiğinde taahhütname noter onaylı belgesini idareye verecektir.   
6.13 İş Deneyim ve İs Bitirme Belgesi ile kabul edilecek diğer belgeler
7.5.1.   İsteklinin Son 10 (on) yıl içinde, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %50’si oranında gerçekleştirdiği İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,  İş deneyim belgelerinin noter onaylı sureti, asılları veya aslı idarece görülmüştür kaşe imzalı kopyasını vermek zorundadır .
            Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Agrega mal alımı işleri ile agrega teminini içeren iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.  İhale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediği hallerde, ihale konusu iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin de teklif kapsamında sunulması zorunludur
6.14. İhale Yabancı isteklilere açık değildir.
7. İhale dokümanının nerede görüleceği ve hangi bedelle alınacağı:
7.1. İhale dokümanını satın almak için istekliler 3.000,00.-TL (ÜçBinTürkLirası) karşılığında aşağıda belirtilen adresten ihale dokümanı temin edilecektir. Dosya bedeli Düzce Halkbank Şubesinde bulunan 16000128  (İBAN NO: TR 78 0001 2009 3270 0016 0001 28) nolu  hesabına yatırılacaktır. (Açıklama kısmına İşin Adı,ve Firma Adı yazılması zorunludur)
7.2. Dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz idareye ibraz edildikten sonra ihale dokümanı Camikebir Mah. İstanbul Cad. F Blok Zemin Kat Düzce Valiliği Düzce İli Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinden temin edilir.
7.3. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale Dokümanını satın almayanlar ihaleye giremezler.
8. Tekliflerin hangi tarih ve saatte verileceği:
8.1.Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecek, ihale süresince teklif vermeye yetkili kişi veya kanuni temsilcisi ihalede hazır bulunacaktır. Kanuni temsilciye ait noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi ihale dosyasında bulunacaktır. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez. Bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8.2- İdareye verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile  iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır..
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden (YüzdeÜç) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Teklifler KDV hariç tutar üzerinden verilecektir.
12. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilan metninde yer verilmez.
13. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
14.  Konsorsiyum olarak teklif verilemez.
15. İhale ilan metninde veya idari şartnamede belirtilmeyen hususlarda ihale dokümanında bulunan teknik şartnamedeki maddeler geçerlidir.
16. Birliğimizin ihalesi 28.04.2007 Tarih ve 25506 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’ne göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir…./03/2017
                                                                       
           KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
                    BAŞKANLIĞI